Category Archives: Cấp phép đầu tư

FDI là gì? khái niệm và đặc điểm của FDI?

FDI là hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài của doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của nền kinh tế khác với nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là dành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp.

Danh sách 57 ngành nghề được ưu đãi đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/11/2015 đã bổ sung danh mục ngành, nghề được ưu đãi đầu tư, danh sách này có sự thay đổi nhiều so với trước đây