Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.

 

Vai trò của Đại hội đồng cổ đông?

 • Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tồn tại và phát triển của công ty.
 • Đại hội đồng cổ đông hoạt động và đưa ra quyết định theo chế độ tập thể

Ai có quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông?

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có quyền quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định của Hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông sở hữu >10% số cổ phần trong công ty có thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.
 • Trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý (được quy định tại điều 86 Luật doanh nghiệp) hoặc Hội đồng quản trị ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao và các trường hợp được quy định tại Điều lệ công ty thì Ban kiểm soát có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu từ Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, trường hợp quá 30 ngày Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp thì Ban kiểm soát có quyền thay thế Đại hội đồng cổ đông triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo luật doanh nghiệp, mọi chi phí cuộc họp công ty chịu.
 • Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được coi là họp lệ khi sổ cổ đông đại diện dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 • Trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện thì tiến hành cuộc họp lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 1 khai mạc và chỉ được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ.
 • Nếu cuộc họp lần 2 cũng không đủ điều kiện thì tiến hành triệu tập cuộc họp lần 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 khai mạc. Cuộc họp lần 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông dự họp và cổ đông có quyền ủy nhiệm người khác bằng văn bản để thay thế mình dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông được quyền thông qua quyết định khi nào?

 • Đại hội đồng cổ đông chỉ được quyền thông qua quyết định khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận (tỷ lệ cụ thể quy định tại Điều lệ công ty). Trường hợp quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty; Bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định).
 • Quyêt định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định được thông qua
 • Thể thức/ hình thức biểu quyết do điều lệ công ty quy định.
 • Cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải ghi vào biên bản công ty và biên bản này phải được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.