Category Archives: Mẫu đăng ký doanh nghiệp

Mẫu bổ sung ngành nghề kinh doanh

MẪU BỔ SUNG THÔNG BÁO NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Việt Luật  xin cung cấp cho quý khách mẫu bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau: MẪU BỔ SUNG  NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Được quy định tại Phụ lục II thông tư 20/2015 BKHĐT thì người đại diện theo pháp luật của doanh […]

Mẫu đơn đề nghị cấp lại đăng ký doanh nghiệp

Mẫu đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp – MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP (ĐKKD) Bạn đang băn khoăn, thắc mắc về mẫu đơn đăng kí kinh doanh như thế nào? Hãy để công ty tư vấn Viêt Luật chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc về cấp lại […]

Mẫu đơn xin nghỉ phép theo ngày, dùng để đi du lịch, cưới hỏi…

Việc nghỉ phép là nhu cầu cơ bản của người lao động trong quá trình làm viêc khi có các công việc đột xuất xảy ra như lấy vợ, đi du lịch, cưới hỏi, đám dỗ…Với một số công ty có thể có có mẫu đơn xin nghỉ phép mang phong cách riêng của công ty đó, […]

Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                          ……, ngày ….., tháng …. năm 20…… ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN …….. (do cá nhân làm chủ sở hữu)   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác […]

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN………………………………………………………….. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.           Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên sau: Stt […]

Mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH…………………………….. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Chúng tôi, các thành viên công ty …………. cam kết không thuộc đối tượng quy […]