Category Archives: Mẫu đăng ký doanh nghiệp

Mẫu đơn xin nghỉ phép theo ngày, dùng để đi du lịch, cưới hỏi…

Việc nghỉ phép là nhu cầu cơ bản của người lao động trong quá trình làm viêc khi có các công việc đột xuất xảy ra như lấy vợ, đi du lịch, cưới hỏi, đám dỗ…Với một số công ty có thể có có mẫu đơn xin nghỉ phép mang phong cách riêng của công ty đó, […]

Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                    ……, ngày ….., tháng …. năm 20……   ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN …….. (do cá nhân làm chủ sở hữu)   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy […]

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN………………………………………………………….. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.           Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên sau: Stt […]

Mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH……………………………..   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Chúng tôi, các thành viên công ty …………. cam […]