Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Luật doanh nghiệp, một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu giám đốc/ thành viên công ty phải có chứng chỉ hành nghiề. Dưới đây là danh sách và số lượng ngành nghề yêu cầu chứng chỉ bạn cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty có ngành, nghề đó

Theo Luật doanh nghiệp, một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu giám đốc/ thành viên công ty phải có chứng chỉ hành nghề. Dưới đây là danh sách và số lượng ngành nghề yêu cầu chứng chỉ bạn cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty có ngành, nghề đó.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện

TTNgành, nghềSL CCHNNgười đứng đầu CCHNVBQPGhi chú
1Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp01Người đứng đầu tổ chức: giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp không có ủy quyền)

Hoặc Cá nhân làm việc tại doanh ngiệp (trong trường hợp được người đứng đầu tổ chức ủy quyền.)

Khoản 3 Điều 154 Luật số 36/2009/QH12 của Quốc hội: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ, ngày 19/06/2009.
2Dịch vụ kiểm toán05Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty. – >= 02 thành viên góp vốn. – Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Công ty hợp danh:

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty – >= 02 thành viên hợp danh. – Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân:

– Chủ DNTN đồng thời là giám đốc có CCHN. – Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

Điều 21 Điều 31 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12, ngày 29/03/2011.Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán: – 2 CCHN (Giám đốc chi nhánh: 1CCHN). – 2 kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.
3Dịch vụ kế toán02Giám đốc doanh nghiệp.

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Điều 41 Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004. Nghị định của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Điều 2 Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 Thông tư hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toánCó thể sử dụng CCHN kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp để đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán đăng ký kinh doanh theo 1 trong các loại hình doanh nghiệp sau: – Doanh nghiệp tư nhân. – Công ty TNHH. – Công ty hợp danh
4Giám sát thi công xây dựng công trình01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 3 Điều 87 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003
5Khảo sát xây dựng01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 1c Điều 49 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003.
6Thiết kế xây dựng công trình01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 1c Điều 56 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003.
7Dịch vụ môi giới bất động sản>= 01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản, ngày 29/06/2006Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS (trừ dịch vụ định giá BĐS): >=02 chứng chỉ môi giới BĐS. Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS. Dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS. Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.
8Dịch vụ định giá bất động sản>= 02Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản, ngày 29/06/2006Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS (trừ dịch vụ định giá BĐS): >=02 chứng chỉ môi giới BĐS. Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS. Dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS. Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.
9Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản>= 02 CCHN môi giới. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản.Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản, ngày 29/06/2006Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS (trừ dịch vụ định giá BĐS): >=02 chứng chỉ môi giới BĐS. Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS. Dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS. Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.
10Dịch vụ đấu giá BĐS01Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.Điều 16 Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.
11Dịch vụ làm thủ tục thuế02Cá nhân làm việc tại doanh nghiệpKhoản 4b Điều 20 Luật Quản lý thuế, ngày 29/11/2006. Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, ngày 19/07/2012Đại lý hải quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
12Dịch vụ thẩm định giá03Công ty TNHH 1 thành viên:

– Chủ sở hữu doanh nghiệp.

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty.

– Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên :

– 02 thành viên góp vốn .

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty .

– Cá nhân làm việc tại doanh nghiệ p

Công ty hợp danh:

– 02 thành viên hợp danh.

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty . \- Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân : – Chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Cá nhân làm việc tại doanh nghiệ p

Công ty cổ phầ n phải có :

– 02 cổ đông sáng lậ p.

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần là thẩm định viên.

– Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

Điều 38, 39 Luật Giá 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012Công ty trách nhiệm hữu

hạn hai thành viên trở lên:

–     Phần vốn góp của thành viên là tổ chức

không được vượt quá mức vốn góp do Chính

phủ quy định.

–     Người đại diện của thành viên là tổ chức

phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành

nghề tại doanh nghiệp

 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá: 02 thẩm định viên về giá, trong đó Giám đốc chi nhánh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá đã thành lập chi nhánh đó.

13Hành nghề dược01Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.Điều 14 NĐ 79/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược ngày 09/08/2006.

Điều 11 Luật Dược ngày 14/06/2005

14Sản xuất, gia công, san chia thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y02Chứng chỉ sản xuất của: cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.

Chứng chỉ kiểm nghiệm của: cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

Điều 38 Pháp lệnh Thú y ngày 12/05/2004
15Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

02

Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

Điều 39 Pháp lệnh Thú y ngày 12/05/2004
16Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật01Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.Điều 7, Điều 9 Nghị định

58/2002/ NĐ-CP ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật, và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật, ngày 03/03/2002

17Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Điều 3 Quyết định số 91/2002/QĐ-CP của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
18Hoạt động xông hơi, khử trùng01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệpKhoản 1 Điều 3 Quyết định: 89 /2007/QĐ-BNN, ngày 01/11/2007, Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
19Bệnh viện01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.Điều 23 Thông tư 41/2011/TT-BYT, ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhChứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà bệnh viện đăng ký.
20Phòng khám đa khoa01Người giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa.Điều 24 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011, Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký.
21Phòng khám chuyên khoa01Người giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa.Điều 25 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký.
22Phòng chẩn trị y học cổ truyền01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám chẩn trị y học cổ truyền.Điều 26 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

23Nhà hộ sinh01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh.Điều 28 Thông tư 41/2011/TT-BYT, ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

24Phòng khám chẩn đoán hình ảnh01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám chẩn đoán hình ảnh.Điều 29 Thông tư 41/2011/TT-BYT, ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

25Phòng xét nghiệm01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng xét nghiệm.Điều 30 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

26Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.Điều 31 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với

người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh.

27Cơ sở dịch vụ  chăm sóc sức khỏe tại nhà01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ  chăm sóc sức khỏe tại nhà.Điều 33 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

28Cơ sở dịch vụ kính thuốc01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ kính thuốc.Điều 34 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với

người hành nghề và cấp giấy

phép hoạt động đối với cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh.

29Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.Điều 35 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

30Dịch vụ bán đấu giá tài sản01Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.Điều 16 Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.