Giải thể công ty

Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh và nên kinh tế dẫn đến việc các doanh nghiệp giải thể do không hoạt động được. Để tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp cần nắm bắt đầy đủ hồ sơ thủ tục hồ sơ cụ thể. Để giải quyết vấn đề này Việt Luật mang tới dịch vụ giải thể công ty cũng nhằm tư vấn cho khách hàng về việc giải thể công ty để khách hàng hiểu rõ thêm chi tiết.

Doanh nghiệp bị ép buộc giải thể công ty trong các trường hợp sau đây:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thanh toán hết các nghĩa vụ về thuế với cơ quan thuế

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp qua điện thoại

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu);

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).

Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thủ tục giải thể công ty

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

+ Theo quy định tại Điều 202 LDN 2015, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên), Hội đồng quản trị (đối với công ty CP) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan thuế, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2: Thủ tục về thuế

Trước hết, doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc trong thời gian quy định. Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm:

Thông báo giải thể

Biên bản họp Hội đồng thành viên/ HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ HĐTV/ HĐCĐ

Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan

Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;

Bản sao có công chứng Giấy chúng nhận Đăng ký kinh doanh

Bước 3: Thủ tục về Dấu pháp nhân

Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cực thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi – Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh. Xem thêm thủ tục tại Thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an

Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu gồm:

Công văn trả dấu;

Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu;

Dấu pháp nhân;

Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có công chứng;

Giấy giới thiệu (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trục tiếp tiến hành trả con dấu).

Bước 4: Thủ tục về Sở kế hoạch & Đầu tư

Sau khi nhận được GCN đã trả con dấu, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – nơi doanh nghiệp được cấp GCN.

Hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/HĐTV/HĐCĐ;
 • Biên bản hợp HĐTV/HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ;
 • Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng)
 • Ba số báo liên tiếp đăng thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng)
 • Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (nếu dấu công ty là do cơ quan công an cấp)
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ
 • Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói do Việt Luật cung cấp. Chúng tôi mang tới dịch vụ khách hàng có thể yên tâm với chất lượng dịch vụ do Việt Luật mang lại.

Việt Luật hướng dẫn tới doanh nghiệp các thủ tục cần thực hiện giải thể công ty một cách nhanh chóng nhất hiện nay, mọi thắc mắc, vướng mắc của bạn trong quá trình thực hiện sẽ được các chuyên viên chúng tôi tư vấn tới khách hàng cách cụ thể nhất, nội dung tư vấn pháp lý của chúng tôi tới khách hàng cụ thể như sau:

Luật Doanh nghiệp 2015 (LDN 2015) có quy định tại khoản 7 Điều 4: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Vậy các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp được quy định ở đâu? Thủ tục như thế nào? Theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015 có quy định: “

Chi phí dịch vụ giải thể công ty

Đối với dịch vụ giải thể công ty trọn gói Việt Luật mang tới gói dịch vụ cơ bản chi phí 5 Triệu đồng.

Nội dung dịch vụ giải thể công ty

Gặp gỡ tiếp xúc khách hàng tư vấn các nội dung dịch vụ của Việt Luật.

Tư vấn cho khách hàng những công việc cần phải làm.

Thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ về thuế, hồ sơ giấy tờ sổ sách báo cáo hàng tháng, hàng quý từ khi thành lập đến khi được quyết toán

Kẹp ghim hồ sơ, tiếp cán bộ thuế làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Nhận kết quả chuyển sang soạn thảo và làm hồ sơ giải thể tại sở kế hoạch và đầu tư

Nhận kết quả và trả cho khách hàng thanh lý dịch vụ sau khi hoàn thành toàn bộ dịch vụ.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến việc giải thể công ty. Khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ với Việt Luật để được tư vấn cụ thể.

Công ty Việt Luật Hà Nội

Địa chỉ: Số 8 ngõ 22, Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

Công ty Việt Luật