Giám đốc, tổng giám đốc công ty là gì?

Trong công ty, doanh nghiệp chúng ta thường nghe tới chức danh giám đốc, tổng giám đốc. Vậy giám đốc và tổng giám đốc công ty là gì? quyền và trách nhiệm của họ trong công ty như thế nào?

Trong công ty, doanh nghiệp chúng ta thường nghe tới chức danh giám đốc, tổng giám đốc. Vậy giám đốc và tổng giám đốc công ty là gì? quyền và trách nhiệm của họ trong công ty như thế nào?

giam-doc-va-tong-giam-doc

Giám đốc, tổng giám đốc công ty

Giám đốc công ty là gì?

Giám đốc là người được hội đồng quản trị bầu ra có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh của công ty đồng thời chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về quyền và nghĩa vụ được giao.

Xem thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật công ty – doanh nghiệp

Chức năng và quyền hạn của giám đốc trong công ty

Chức năng của giám đốc

 • Giám đốc có nhiệm kỳ không quá 05 năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
 • Giám đốc công ty không được đồng thời là giám đốc, của công ty khác

Quyền hạn của giám đốc

 • Quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp tới việc kinh doanh hàng ngày của công ty
 • Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị
 • Tổ chức, lên kế hoạch thực hiện việc kinh doanh của doanh nghiệp
 • Kiến nghị các phương án thay đổi cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý công ty
 • Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty (ngoại trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị)
 • Quyết định mức lương, phụ cấp với người lao động trong công ty
 • Tuyển dụng lao động
 • Kiến nghị các phương án xử ký lỗ hoặc trả cổ tức trong kinh doanh
 • Các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, được ghi rõ trong điều lệ công ty hoặc quyết định của hội đồng quản trị.

​Tổng giám đốc công ty là gì?

Giống như giám đốc công ty, tuy nhiên khác với giám đốc công ty chỉ có quyền điều hành hoạt động kinh doanh của công ty con (trường hợp công ty có nhiều công ty, chi nhánh phụ thuộc..) còn tổng giám đốc là người điều hành hoạt động của tất cả các công ty con, chi nhánh phụ thuộc đó.

Chức năng và quyền hạn của tổng giám đốc công ty

Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm. chức năng của tổng giám đôc slà điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Quyền hạn của tổng giám đốc

Trường hợp công ty không có công ty con, chi nhánh phụ thuộc thì chức danh tổng giám đốc, giám đốc chỉ là tên gọi do hội đồng quản trị bầu chọn ra.

Tất cả các quyết định của giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật, nội dung công việc được ghi rõ trong điều lệ công ty, hợp đồng lao động đã ký với công ty và quyết định của hội đồng quản trị. Trong trường hợp làm trái với quy định gây thiệt hại cho công ty thì giám đốc/ tổng giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật.