Hội đồng cổ đông là gì, vai trò của hội đồng cổ đông trong quản lý doanh nghiệp

Trong quá trình tìm hiểu hoặc điều hành công ty sau khi thành lập công ty. Có 1 khái niệm liên quan đó là hội đồng cổ đông công ty. Vậy hội đồng cổ đông là gì?  Nó có ý nghĩa như thế nào trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ bổ sung mang tới những thông tin hữu ích giúp nhà quản trị doanh nghiêp, nhà đầu tư kinh doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về hội đông cổ đông công ty.

Hội đồng cổ đông là gì?

Theo quy của luật doanh nghiệp,  hội đồng cổ đông là nhóm tập hợp các thành viên góp vốn vào thành lập hoặc sau thành lập công ty cổ phần. Nhóm người này được gọi là hội đồng cổ đông. Hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần dựa vào số lượng thành viên cổ đông có thể phân ra theo 2 loại cơ cấu tổ chức phân bổ như sau:

– Đối với công ty cổ phần có số thành viên dưới 11 cổ đông và số vốn góp của các cá nhân  là tổ chức thấp hơn 50% tổng số vốn điều lệ trong công ty. Thì doanh nghiệp sẽ có có cấu tổ chức bao gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty.

– Đối với trường hợp còn lại. Cơ cấu công ty sẽ bào gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, quyết định bằng văn bản đối với những vấn đề quan trọng của công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp thường niên mỗi năm một lần, ngoài ra có thể họp bất thường khi có yêu cầu cần thiết.

Địa điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, nếu tổ chức nhiều địa phương khác nhau thì địa điểm họp được xác định tại nơi chủ tọa tham dự cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông phải tiến hành họp thường niên trong vòng 04 tháng từ ngày kết thúc năm tài chính, có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng do đề nghị của Hội đồng quản trị trong công ty.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có tối thiểu 51% đại diện số phiếu biểu quyết, trừ trường hợp Điều lệ quy định khác. Các trường hợp triệu tập họp lần hai, lần ba thì tỷ lệ sẽ giảm theo quy định hoặc theo Điều lệ công ty.

hoi-dong-co-dong-cong-ty
Hội đồng cổ đông công ty

Nghị quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực từ ngày thông qua hoặc từ thời điểm ghi nhận trong nghị quyết đó.

Nếu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông mà được thông qua bởi 100% tổng cổ phần biểu quyết có hiệu lực ngay cả khi mà thủ tục, trình tự thông qua không đúng theo quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông có chức năng gì?

Vì là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty nên Đại hội đồng cổ đông có các chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với hoạt động kinh doanh, tổ chức và điều hành công ty cổ phần.

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông công ty được quy định như sau:

 • Thông qua việc định hướng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quyết định về loại cổ phần, tổng số cổ phần cũng như quyết định tỷ lệ sở hữu cổ tức hàng năm đối với từng loại cổ phần nhất định.
 • Tiến hành bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên trong Ban kiểm soát của công ty.
 • Quyết định tiến hành đầu tư, bán tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trong tổng tài sản được ghi nhận tài báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 • Quyết định về việc bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ của công ty.
 • Tiến hành thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
 • Công ty quyết định mua lại trên 10% cổ phần đã bán.
 • Tiến hành xem xét và xử lý các hành vi vi phạm do Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty.
 • Công ty quyết định việc giải thể hoặc tổ chức lại công ty.
 • Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác trong công ty.

Các vấn đề thuộc chức năng của Đại hội đồng đồng cổ đông khi họp thường niên thông qua bao gồm:

 • Kế hoạch về kinh doanh hàng năm trong công ty.
 • Báo cáo về tài chính hàng năm trong công ty.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị và các kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát.
 • Mức cổ tức đối với từng loại cổ phần.
 • Các vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng của Đại hội đồng cổ đông.

>> Xem thêm bài viết liên quan: Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến hội đồng cổ đông công ty. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho khách hàng trong quá trình thànnh lập và quản lý doanh nghiệp. Để được tư vấn cụ thể hơn vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật qua số điện thoại 0985 989 256