Hội đồng quản trị là gì? Chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị?

Hện nay trong quá trình hoạt động hoặc 1 số nhà đầu tư kinh doanh sắp thành lập công ty thường gặp phải 1 định nghĩa đó là Hội đồng quản trị công ty. Vậy Hội đồng quản trị là gì? Hôm nay Việt Luật sẽ tư vấn giải đáp toàn bộ thông tin cho khách hàng nắm bắt được hội đồng quản trị công ty là gì. Chức năng và nghĩa vụ là gì.

Hội đồng quản trị công ty

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, nhân danh công ty để đưa ra các quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty và các quyền và nghĩa vụ này không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • Chỉ công ty cổ phần mới có Hội đồng quản trị
 • Trong công ty cổ phần, đại hội cổ đông là cơ quan có quyết định cao nhất trong công ty, tiếp theo mới đến Hội đồng quản trị.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị?

Theo khoản 2 điều 108 Luật doanh nghiệp thì quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định cụ thể như sau:

 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 • Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
 • Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này;
 • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc Điều lệ công ty;
 • Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật này;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
 • Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 • Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
 • Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 • Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
 • Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị?

 • Hội đồng quản trị có số lượng từ 03 tới 11 thành viên
 • Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm, thành viên hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm, các thành viên trong Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lượng không hạn chế
 • Trường hợp trong Hội đồng quản trị có thành viên mới được bầu hoặc được bầu do thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì nhiệm kỳ của thành viên mới được bầu đó chính là thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị.
 • Thành viên trong Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc?

 • Hội đồng quản trị không được và không nên can thiệp vào các hoạt động thường ngày của Ban giám đốc.
 • Về luật pháp quy định là vậy tuy nhiên tại Việt Nam đặc biệt là các công ty nhỏ, các công ty có cơ cấu hộ gia đình, công ty hoạt động không đúng nề nếp hoặc thiếu minh bạch trong việc quản trị  thì Hội đồng quản trị thường xuyên lấn quyền Ban giám đốc hoặc ngược lại. Đặc biệt trong các công ty nhà nước vai trò của Hội đồng quản trị thường rất mờ nhạt hoặc chỉ hoạt động dưới hình thức do Hội đồng quản trị chỉ đại diện phần vốn góp của Nhà nước chứ không thực sự là ông chủ của công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị?

 1. Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị
 2. Tổ chức chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và là chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.
 3. Tổ chức thông qua các quyết định chung của Hội đồng quản trị
 4. Giám sát, kiểm soát quy trình thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị
 5. Chủ tọa họp Hội đồng cổ đông
 6. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty