Mẫu bổ sung ngành nghề kinh doanh

MẪU BỔ SUNG THÔNG BÁO NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Việt Luật  xin cung cấp cho quý khách mẫu bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

MẪU BỔ SUNG  NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Được quy định tại Phụ lục II thông tư 20/2015 BKHĐT thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi thông báo bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Nội dung Thông báo gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b. Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Dưới đây là mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

TÊN DOANH NGHIỆP                                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——–                                                                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………..                                                                                                                                     ……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung đăng ký thay đổi                                                                                                                Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp

– Địa chỉ trụ sở chính

– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh

– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung thông báo thay đổi                                                                                                                Đánh dấu

– Ngành, nghề kinh doanh

– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

– Thông tin đăng ký thuế

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
Như vậy, để thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh các doanh nghiệp cần thực hiện tốt các hồ sơ và thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Quý khách có thắc mắc về hồ sơ bổ sung ngành nghề kình doanh xin vui lòng liên hệ:

Ms.Liên  SĐT: 0965.999.345

Email: congtyvietluathanoi@gmail.com