Mẫu đơn xin nghỉ phép theo ngày, dùng để đi du lịch, cưới hỏi…

Việc nghỉ phép là nhu cầu cơ bản của người lao động trong quá trình làm viêc khi có các công việc đột xuất xảy ra như lấy vợ, đi du lịch, cưới hỏi, đám dỗ…Với một số công ty có thể có có mẫu đơn xin nghỉ phép mang phong cách riêng của công ty đó, tuy nhiên về nội dung đa phần tư một khuôn mẫu nhất định. Nếu bạn chưa có mẫu đơn xin nghỉ phép bạn có thể download biểu mẫu dưới đây về rồi chỉnh sửa theo ý mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Nơi nghỉ phép: ………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng.

                                                                       Tp ………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng

Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của

Trưởng đơn vị

(Nêu  ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm  đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)