Tag Archives: FDI là gì

FDI là gì? khái niệm và đặc điểm của FDI?

FDI là hoạt động đầu tư nước ngoài được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài của doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của nền kinh tế khác với nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là dành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp. Xem thêm: […]