Tag Archives: Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

QUỐC HỘI Số: 68/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT Doanh nghiệp ______   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG […]