Tag Archives: Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN………………………………………………………….. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.           Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên sau: Stt […]