Tag Archives: Mẫu diều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                          ……, ngày ….., tháng …. năm 20…… ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN …….. (do cá nhân làm chủ sở hữu)   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác […]