Tag Archives: Mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH…………………………….. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Chúng tôi, các thành viên công ty …………. cam kết không thuộc đối tượng quy […]