Tag Archives: tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

tang-giam-von-dieu-le-cong-ty-co-phan

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có những điểm mới so với Luật Doanh nghiệp 2005 về giảm vốn Điều lệ. […]