Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

 Bổ sung ngành nghề kinh doanh là hoạt động mà các doanh nghiệp quan tâm. Sau đây, Việt Luật xin giới thiệu với quý khách hàng về các vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh trong  công ty cổ phần như sau
Căn cứ pháp lý về bổ sung ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014
  • Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần (CTCP)

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần được thực hiện theo quy định tại Điều 49 quy định về thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh như sau:
1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-cong-ty-co-phan

>>> Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH
Vậy dựa vào các quy định trên thì đối với công ty cổ phần cần thực hiện các thủ tục sau để bổ sung ngành nghề kinh doanh:
Thứ nhất, công ty gửi thông báo đến phòng Đăng kí kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo được quy định tại Khoản 1 Điều 49 NĐ 78/2015.
Thứ hai, kèm theo thông báo thì công ty cổ phần cần phải gửi kèm

  • Quyết định  của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông về bổ sung ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần

Thứ ba, đối với công ty cổ phần nói riêng và các công ty, doanh nghiệp nói chung thì cần thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kẻ từ ngày có quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Như vậy, Việt Luật đã cung cấp cho quý khách hàng về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần .  Dưới đây là mẫu thông báo bổ sung đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành ( mẫu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp):

Mẫu thông báo bổ sung ngành nghề đăng kí doanh nghiệp trong công ty cổ phần

Công ty Cổ phần …….                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số …/…./QĐ                                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày … tháng …… năm…….

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…./…….;

– Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …./…/….. về việc thay đổi ngành nghề của công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

Doanh nghiệp có thể ghi theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

+ Giảm ngành: ……………………. (ghi ngành dự kiến giảm)

+ Bổ sung ngành: …………………. (ghi ngành dự kiến bổ sung)

–  Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ……………….. (ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

Cách 2:

Thay đổi ngành nghề của công ty: ………….. (ghi tất cả ngành nghề công ty dự kiến sau khi thay đổi)

–  Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ……………….. (ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

Điều 2: Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật).

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

  Nơi nhận                                                                                                                                                                TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

–   Như điều 3;                                                                                                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ        

–   Lưu                                                                                                                                                                          ( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định.