Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu của công ty ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Vốn điều lệ của công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty hợp danh. Việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty hợp danh là vấn đề cần lưu ý trong các doanh nghiệp. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty hợp danh thì Việt Luật chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc về thủ tục, hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh như sau:

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014
  • Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Dịch vụ tăng giảm vốn công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh

thu-tuc-tang-giam-von-cong-ty-hop-danh

Thủ tục đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ công ty hợp danh

Điều 44 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp có quy định như sau:

“ 1. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

2. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

5. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp” .

Vậy, thông qua quy định này cho thấy pháp luật đã quy định về cách thức tăng, giảm vốn điều lệ, và hồ sơ thực hiện thay đổi tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty nói chung và công ty hợp danh nói riêng. Từ những quy định trên thì thủ tục đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ công ty hợp danh được thực hiện như sau:

Thứ nhất, công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

c) Tỷ lệ phần vốn góp của của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

Thứ hai, cần có quyết định của hội đồng thành viên công ty

Thứ ba, quý khách hàng cần có văn bản  ủy quyền nếu quý khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty Luật.

Khi đăng ký giảm vốn điều lệ công ty hợp danh thì chủ công ty cần chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ sau:

Thông báo bằng văn bản gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty hợp danh.

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần với thời điểm quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty hợp danh nhất. Đối với những công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài lớn hơn 50%, báo cáo tài chính cần phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

3- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản gốc và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc có thể là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Như vậy chúng tôi đã cung cấp cho quý khách về thủ tục, hồ sơ đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ công ty hợp danh. Quý khách hàng cần cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp vui lòng liên hệ qua SĐT: 0965 999 345 để được tư vấn và phục vụ tốt nhất